PL Lomo OKC Objektiv Set (5 Festbrennweiten) -1 x PL Lomo OKC 4-28-1 28mm f2,0 -1 x Frontdeckel -1 x R?ckdeckel -1 x PL Lomo OKC 11-35-1 35mm f2,0 -1 x Frontdeckel -1 x R?ckdeckel -1 x PL Lomo OKC 1-40-1 40mm f2,0 -1 x Frontdeckel -1 x R?ckdeckel -1 x PL Lomo OKC 1-50-1 50mm f2,0 -1 x Frontdeckel -1 x R?ckdeckel -1 x PL Lomo OKC 1-75-1 75mm f2,0 -1 x Frontdeckel -1 x R?ckdeckel

Kategorie: